Naudojimosi taisyklės


Vartotojas, lankydamasis šiame Portale ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šiomis naudojimosi taisyklėmis, jas suprato ir sutinka jų laikytis. Jei Vartotojas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu būdu jis negali naudotis šiuo Portalu, nes neturi tam teisės.


Bendrosios nuostatos

Administratoriumi vadinamas Portalas BALDAI.com. Vartotoju vadinamas fizinis ar juridinis asmuo ar jo atstovas, besinaudojantis Portalu ir (ar) teikiamomis paslaugomis.

Naudojimasis Portalu šių taisyklių prasme apima Vartotojo bet kokių veiksmų atlikimą (įskaitant, bet neapsiribojant skelbiamos informacijos skaitymą, užklausų siuntimą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, dalyvavimą forume, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, įkėlimą, siuntimą bei gavimą ir kitus neįvardintus veiksmus), kai tik Vartotojas prisijungia prie Portalo adresu www.BALDAI.com naudodamasis interneto ryšiu.

Kai kurios Portale teikiamos paslaugos gali būti prieinamos tik Vartotojui prisiregistravus. Dalis Portale teikiamų paslaugų gali būti mokamos. Mokamų paslaugų užsakymo taisyklės, įkainiai bei apmokėjimo sąlygos apibūdinamos sudarant Mokamų paslaugų teikimo sutartį.

Jeigu Vartotojas pažeidžia bet kurią iš nurodytų taisyklių, Administratorius įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Portalu ir (ar) teikiamomis paslaugomis. Tokiu atveju Vartotojui nebus grąžinamas sumokėtas užmokestis už mokamas paslaugas, jei tokios buvo užsakytos.

Vartotojas sutinka, kad Administratorius vienašališkai spręstų apie tai, ar Vartotojas pažeidė šias taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Administratoriaus sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

Administratorius negarantuoja, kad Portalas veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai ir defektai bus nedelsiant pašalinti, o taip pat, kad Portale nėra ir (ar) nebus virusų.

Taip pat Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti bet kurią šio Portalo dalį ar jo naudojimosi taisykles, taip pat apriboti ar nutraukti naudojimąsi šiuo Portalu ir jame esančia informacija. Bet kokie šių naudojimosi taisyklių pakeitimai įsigalioja Vartotojui apsilankius šiame Portale. Neatsižvelgiant į pirmiau nurodytą nuostatą, Administratorius nėra įsipareigojęs nuolat atnaujinti šio Portalo.


Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė

Vartotojas turi teisę naudotis visomis Portale prieinamomis paslaugomis. Tokiu būdu Vartotojas privalo užsiregistruoti, suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti duomenis ir kitą informaciją, išskyrus atvejus kai Registracijos formoje nurodoma, jog tam tikrų duomenų pateikti nebūtina. Vartotojo pateikti registracijos duomenys privalo būti teisingi ir išsamūs ir priklausyti tik jam.

Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti registracijos duomenis, kuriuos pateikė registruodamasis Portale, jeigu šie duomenys pasikeitė.

Vartotojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog pats atsako už registravimo duomenų slaptumą ir įsipareigoja jį užtikrinti – neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos šiais duomenimis paslaugoms gauti.

Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo registravimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, kyla Vartotojui.

Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad pats yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, pokalbius, žinutes, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia, gauna ar kitaip naudoja Portale.

Vartotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, informaciją-skelbimus talpinti tik juos atitinkančiose kategorijose, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekils jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi šiuo Portalu ir (ar) jo paslaugomis.

Vartotojas turi teisę komentuoti, pareikšti savo nuomonę apie Portalo pateikiamą bet kokios formos informaciją ir teikiamas paslaugas.

Tokiu būdu Vartotojas besąlygiškai užtikrina, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita ar kitos formos informacija bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip klaidinanti, nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt., nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat Vartotojas įsipareigoja nesukurti jokių teisinių pareigų Administratoriui.

Vartotojas turi teisę kopijuoti ir spausdinti šiame Portale jam prieinamus duomenis (išskyrus, kurie priklauso tretiesiems asmenims ir tai yra aiškiai nurodyta tokiuose dokumentuose).

Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Portalu ir (ar) paslaugomis.

Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Portalu ir (ar) paslaugomis Vartotojas pareiškia apie savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminės ir kitokio pobūdžio informacijos, kurią teiks Administratorius ar tretieji asmenys. Tokia informacija gali būti siunčiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Vartotojas pateikė registracijos metu.

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Portalu ir (ar) paslaugomis.

Panaikinti savo registracijos ir kitus duomenis Vartotojas gali pranešęs apie tai Administratoriui Portale nurodytais kontaktais. Tokiu būdu Vartotojas sutinka, kad mokestis ar jo dalis už mokamas paslaugas, jei tokios buvo užsakytos, nėra grąžinamas.

Vartotojas sutinka, kad šiame Portale esančią ar per jį atsisiųstą informaciją Vartotojas naudoja savo paties nuožiūra ir rizika.

Vartotojas pripažįsta, kad yra pilnametis veiksnus juridinis/fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti susitarimus, siūlomus Portale.


Naudojimosi Portalu apribojimai

Naudojantis Portalu ir jo teikiamomis paslaugomis Vartotojui griežtai draudžiama:

naudotis Portalu ir (ar) paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sutrikdyti Portalo ir (ar) paslaugų veikimą, kenkti saugumui, vientisumui, riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Portalu ir (ar) paslaugomis;

laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokią įžeidžiančią, šmeižikišką, nešvankią, pornografinę, grasinančią, užgaulią, diskriminacinę ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujančią bet kokios formos informaciją, kuri galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikoma pažeidžiančia teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliančią bet kokią teisinę atsakomybę Administratoriui;

bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokios formos informaciją, kuri gali būti laikoma nešvankia, pornografine, įžeidžiama, grasinančia, užgaulia, diskriminacine ar pažeidžiančia teisės aktų reikalavimus;

atliekant registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

apsimesti bet kokiu kitu asmeniu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

kelti paveikslėlius arba nuotraukas su kitų svetainių ar paties Vartotojo logotipu, vandens ženklais, nuorodomis į kitas ar Vartotojo svetainę ir bet kokiais užrašais;

trukdyti įprastai bendrauti tarp kitų vartotojų ar bet kokiais kitais veiksmais neigiamai įtakoti kitus vartotojus;

atlikti daugiau nei vieną registraciją Portale su tais pačiais duomenimis;

naudoti Portalą bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

platinti bet kokios formos informaciją, kuri draudžiama teisės aktais, yra įžeidžianti, apgaulinga, grasinanti ar pažeidžianti asmenų teises, pažeisti asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus.


Administratoriaus teisės

Administratorius turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą.

Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Administratorius turi teisę savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo nepatvirtinti Vartotojo Registracijos formos, pašalinti iš užregistruotų vartotojų sąrašo ir (ar) kitaip apriboti Vartotojo registraciją Portale.

Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo panaikinti ar keisti, visą ar dalį Vartotojo registracijos duomenų ir kitą informaciją, kurią Vartotojas pateikė bet kokiu būdu naudodamasis Portalu, apriboti galimybes arba uždrausti Vartotojui naudotis visomis arba dalimi paslaugų ir (ar) pasiekti Portalą ar jo dalį.

Administratorius turi teisę valdyti ir tvarkyti bet kokius pateiktus Vartotojo duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudoti šią informaciją Portale teikiamoms paslaugoms, statistikai, o taip pat teikti juos tretiesiems asmenims, kai tai susiję su Portalo paslaugomis.

Administratorius turi teisę tikrinti Vartotojo gaunamą ir siunčiamą bet kokią informaciją. Aptikus nepageidaujamą informaciją, ją šalinti ar blokuoti tokios informacijos bet kokį perdavimą.

Administratorius turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti Portalą ir (ar) teikiamas paslaugas bei bet kokios formos informaciją, funkcijas, įskaitant ir tą, kurią pateikia ar įkelia Vartotojas. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais Vartotojui sukeltus neigiamus padarinius bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Administratoriui dėl tokių veiksmų.

Administratorius turi teisę dėti ant Vartotojo įkeltų paveikslėlių Portalo BALDAI.com vandens ženklą, siekiant juos apsaugoti.

Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti ar sustabdyti Vartotojo galimybes patekti naudotis Portalu ir (ar) jo teikiamomis paslaugomis.

Administratorius turi pasaulinę, neterminuotą, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti, atskleisti, kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, viešai rodyti ir išversti bet kokiu tikslu ir be jokių apribojimų Vartotojo pateiktą bet kokios formos informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninio pobūdžio informaciją, know-how, komentarus, idėjas, klausimus, santraukas ar panašiai), tiek, kiek tai neprieštarauja šio Portalo Privatumo nuostatoms. Vartotojas sutinka, kad tokia informacija nebūtų laikoma konfidencialia.

Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.


Administratoriaus atsakomybės ribojimas

Administratorius nėra atsakingas už žalą, atsiradusią Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė registracijos duomenų šiems pasikeitus.

Administratorius neatsako už Vartotojo pateiktą bet kokios formos informaciją.

Administratorius neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Tokiu būdu, Vartotojas sutinka, elektroninio laiško ar kitokios formos pranešimo, skirto Vartotojui, kopijos buvimas Administratoriaus serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančioje sistemoje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios formos informacijos Vartotojui išsiuntimą.

Vartotojas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) teikiamų paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

Administratorius negarantuoja, kad Portalas veiks ir paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims.

Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios bet kokios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis.

Administratorius neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Portalu ir (ar) paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokios formos informaciją.

Administratorius neatsako už bet kokiu būdu Vartotoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiančią informaciją. Vartotojui naudojantis Portalu ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus šioje informacijoje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkama informacija ir (ar) tokios informacijos paskelbimas, gavimas, panaudojimas, siuntimas ar kitoks perdavimas.

Administratorius neatsako ir nekontroliuoja kitų vartotojų ar trečiųjų šalių pateiktos bet kokios informacijos, kurią Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Portalu ir (ar) paslaugomis, todėl Administratorius neužtikrina tokios informacijos teisingumo, tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Vartotojo naudojimusi Portalu ir (ar) paslaugomis ir šių taisyklių laikymusi.

Administratorius nėra ir nebus atsakingas už tai, kad naudodamasis Portalu ir (ar) paslaugomis Vartotojas negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančios, nepadorios ar kitokios neigiamai Vartotoją veikiančios bet kokios formos informacijos.

Administratorius nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šiame Portale esančios ar per jį prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Šiame Portale pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą konsultaciją.

Dalis šiame Portale esančios informacijos yra gaunama iš kitų tinklalapių, todėl tokia informacija yra pateikiama „tokia, kokia yra” ir „tiek, kiek jos yra”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų. Taikytinų įstatymų leistina apimtimi Administratorius neteikia jokių garantijų, pareiškimų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame Portale pateiktos informacijos (įskaitant bet neapsiribojant tokios informacijos savalaikiškumu, aktualumu, tikslumu, pilnumu ar tokios informacijos tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nėra atsakingas už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusias su šiame Portale esančios bet kokios formos informacijos naudojimu.

Administratorius taip pat neatsako už Vartotojui suteikto slaptažodžio naudotis Portalu ar jame esančia informacija naudojimą.

Kai kurios šiame Portale pateiktos informacijos dalys gali priklausyti trečiajam asmeniui, taip pat jame gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų tinklalapius. Administratorius nekontroliuoja tretiesiems asmenims priklausančių tinklalapių ir juose esančios, per juos prieinamos ar pasiekiamos informacijos, todėl Administratorius, neremia, nerekomenduoja ir neprisiima jokios atsakomybės už tokius trečiųjų asmenų tinklalapius ar jų turinį, ar tokių tinklalapių prieinamumą.

Ypatingai Administratorius neprisiima jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių kaltinimų, kad tretiesiems asmenims priklausantys duomenys ar informacija (pateikti šiame ar bet kokiame kitame tinklalapyje) pažeidžia bet kokio asmens intelektinės nuosavybės teises, ar atsakomybės, kylančios iš bet kokios informacijos ar nuomonės, kuri yra tokio trečiojo asmens tinklalapyje, duomenyse ar informacijoje.


Privatumo nuostatos ir duomenų saugumas

Vartotojas, lankydamasis šiame Portale ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šiomis privatumo nuostatomis ir jas suprato. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamasis šiame Portale Vartotojas privalo įsitikinki, jog yra susipažinęs su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Vartotojui apsilankius šiame Portale.

Administratorius gerbia Vartotojo privatumo ir neliečiamumo teisę ir dės visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekiant užtikrinti šiame Portale tvarkomų Vartotojo duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Visos teisės į Portale ir jame esančią informaciją yra saugomos. Jokia Portale esanti informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Portale yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

Šiame Portale gali būti Administratoriui ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, pripažįstama, kad visos autoriaus teisės į šį Portalą ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius dokumentus, tekstus, atvaizdus, grafiką ir kodus, išskyrus informaciją, kuri nėra autorių teisių objektu, priklauso Administratoriui.

Kai kurie šiame Portale esantys duomenys, kuriuos Administratorius gauna tiesiogiai iš Vartotojo ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi privačiais duomenimis, todėl šiuos duomenis Administratorius tvarkys laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių privatumo nuostatų.

Vartotojas gali lankytis daugelyje Portalo www.BALDAI.com puslapių nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Vartotojas norės naudotis kai kuriomis šiame Portale siūlomomis paslaugomis, jis privalės pateikti Registracijos formoje nurodytus privalomus duomenis bei kitą informaciją.

Šiame Portale Administratorius gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Vartotojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame Portale. Vėliau slapukai naudojami Vartotojo kompiuterio identifikavimui ir palengvina Vartotojo prieigą prie šio Portalo ar jame esančios informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Vartotojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

Kaip ir daugelis Portalo valdytojų Administratorius stebi šio Portalo lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek vartotojų jame apsilankė, koks yra vartotojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Portale metu. Ji padeda Administratoriui suprasti, kaip vartotojai naudojasi Portalu bei suteikia galimybę gerint teikiamas paslaugas.

Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro Vartotojo duomenis, be Vartotojo sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais.

Esant reikalui Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Administratoriaus vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri Vartotojo informacija. Tačiau minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Šiame Portale informacija yra teikiama tokia, kokia yra ir tiek, kiek jos yra, nedarant jokių jos turinio pakeitimų. Administratorius nėra atsakingas už Vartotojo privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Vartotojas pasiekia naudodamasis šiame Portale esančiomis nuorodomis. Administratorius rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne jam priklausančio tinklalapio privatumo nuostatomis.

Administratoriaus tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Vartotojo ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekiant apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Administratorius naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.


Baigiamosios nuostatos

Vartotojas sutinka, kad šios Portalo naudojimo taisyklės turi viršenybę visų Portale Vartotojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis taisyklėmis ir jų tekstu.

Visi tarp Administratoriaus ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Administratoriaus buveinės vietą.